Tüzük

SU ÜRÜNLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Genel Hükümler

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1. Derneğin adı “Su Ürünleri Derneği”, kısa adı SÜD’dir. Merkezi İzmir’dir. Türkiye’de il ve ilçelerde şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 2. Derneğin amaçları, Türkiye’de yeni bir bilim dalı olarak gelişen su ürünleri yetiştiriciliği ve balık avcılığı, su ürünleri ekonomisi, işletmeciliği ve teknolojisi konularında her türlü bilimsel, teknik, uygulama konularında araştırma ve çalışmalara yardım etmektir. Öte yandan başta su ürünleri mühendisleri olmak üzere, bu dalda uygulamada ve araştırmalarda katkılar sağlamış çeşitli meslek sahipleri, üretici balık avcısı ve bilim adamları arasında sıcak ilişkiler ve dayanışma sağlamak derneğin amaçları arasında ifade edilebilir.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasası uyarınca birlik genel kurul kararıyla halen Ziraat Mühendisleri Odası bünyesinde örgütlenen su ürünleri mühendislerinin anılan yasa uyarınca bağımsız odaların oluşturulmalarında, kendilerine destek sağlamak derneğin amaçları arasındadır. Su ürünleri mühendislerinin istihdamlarında işveren ve çalışanlar arasında iletişim sağlamak, dernek üyelerinin meslek dayanışmasını somutlaştırmak üzere yardımlaşma sandığı örgütlemek de dernek amaçları arasında ifade edilmelidir.

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİRİMLERİ

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a. Dergi, kitap, bülten vs yayın yapar,

b. Konferans, seminer, toplantı, inceleme gezisi, yemek, çay gibi toplantı ve organizasyonlar düzenler.

c. Amaçları belirtilen konularda bilimsel araştırmaları özendirir ve destekler,

d. Yayınlanmış araştırma ve incelemelerden üyelerinin daha kolay yararlanmalarını sağlar.

e. Su ürünleri konularında işletme projeleri yapar, danışmanlık görevlerini üstlenir.

f. Yurtdışında amaçta belirtilen konulardaki gelişmeleri izler ve üyelerine aktarır.

Madde 4. Dernek amaçları doğrultusunda tesis kurabilir, taşınmaz edinebilir yada mevcutları satabilir.

Madde 5. Siyasal faaliyetler derneğin çalışma konuları dışındadır.

Madde 6. Derneğin ilk kurucuları tümü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, aşağıdaki kimlikleri yazılı kişilerdir.

Adı, Soyadı

Baba Adı

Mesleği

Doğum Yeri/Yılı

Adnan TOKAÇ

Kadir

Öğretim Üyesi

Bursa/1962

Ahmet Göker ELBEK

Ömer Faruk

Öğretim Üyesi

Denizli/1940

Ali Yıldırım KORKUT

İhsan

Öğretim Üyesi

İzmir/1965

Atilla ALPBAZ

Salih

Öğretim Üyesi

Karacasu/1940

Belgin TEMELLİ

Mustafa

Öğretim Üyesi

İzmir/1959

Cezmi KANÇOBAN

Nevzat

Emekli

Bursa/1942

Dilek İŞGÖREN

Cihat

Öğretim Üyesi

İzmir/1967

Raşit GURBET

Mustafa

Öğretim Üyesi

Bozdoğan/1962

H.Tuncay KINACIGİL

Mehmet Reşat

Öğretim Üyesi

İzmir/1963

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 7. Derneğin asal ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a. Asal Üyeler; Dernekler yasasında belirtilen koşullara sahip başta su ürünleri mühendisleri olmak üzere su ürünleri ekonomisi, işletmeciliği, teknolojisi konularında çalışan kişiler derneğe asal üye olabilirler. Yönetim kurulu başvuranlara üyeliklerine 30 gün içinde karara bağlar. Öğrenciler üye olamaz.

b. Onursal Üyeler; Dernek yasasında belirtilen koşullara sahip, derneğin çalışmalarına yardımcı olan kişiler, yönetim kurulu kararıyla onursal üye olabilirler. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Ancak görüşlerini belirtebilirler.

c. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

d. Yurttaşlık haklarını kullanma erkine sahip ve 18 yaşını bitirmiş kişiler derneğe üye olabilir. Yabancı uyrukluların ise ayrıca Türkiye’de oturma hakkını taşımaları gerekir. Onursal üyeler için Türkiye’de oturma koşulu aranmaz.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 8. a. Hiç kimse derneğe üye olmaya yada üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurulda her üye bir oy hakkını bizzat kullanır. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

b. Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlıyarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Madde 9. Bu tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen derneğin amacına aykırı hareket edenler, derneği sorumluluğa yada yükümlülüğe sokanlar yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Çıkarmaya itiraz genel kurula yapılır. Genel kurul kararı kesindir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 10. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır;

a. Üye aidatı aylık 10 TL, Yıllık 120 TL, Ayrıca genel toplantılarında üye aidatı günün koşullarına göre yeniden belirlenir.

b. Onursal üyelerden istedikleri taktirde alınacak aidat,

c. Bağış ve yardımlar,

d. Sosyal etkinliklerden elde edilen gelirler,

e. Derneğin amaçları doğrultusunda yürüttüğü araştırma, inceleme ve projelerden elde edilen gelirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin organları şunlardır;

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu,

c. Denetleme Kurulu.

GENEL KURUL

Madde 12. Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir Şubat ayında yapılır.

 a. Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce yöresel bir gazete ile duyurulur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de duyuruda belirtilir. İki toplantı tarihi arasında süre bir haftadan az ve iki aydan çok olamaz.

b. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi ile toplantıya katılacak üyelerin listesi, toplantı gününden en az 15 gün önce yörenin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 13. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde yada dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Denetleme kurulu yada üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu en geç bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır.

TOPLANTI YERİ

Madde 14. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ

Madde 15. Genel kurul toplantısının açılabilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

 Madde 16. Genel kurul toplantıları ilanında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarla karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 15. maddedeki koşullar sağlanmış ise durum bir tutanakla saptanır ve toplantı yönetim kurulu başkanı yada görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Toplantı sonucu bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 17. Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği ile başka konularda gündeme alınır.

Madde 18. Genel kurulda kararlar hazır bulunanların yarısından bir fazlasının oyçokluğu ile alınır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Genel kurulun görevleri şunlardır;

a. Yönetim kurulunun sunduğu çalışma raporunu, mali raporunu ve bütçesini görüşüp karara bağlamak,

b. Denetleme kurulunun raporunu incelemek ve karara bağlamak,

c. Yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

d. Yönetim ve denetleme kurulunu aklamak veya haklarında gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek.

e. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeblerle her zaman görevden alabilir.

f. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Genel kurul toplantısında yalnız gümdemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

g. Derneğin feshine karar vermek,

h. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

i. Şube açılmasına yada mevcut şubelerin kapatılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULU  ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 20. Genel kurulca iki yıl süreyle görev yapmak üzere 5 asil ve 5 yedek üye seçilir. Seçim gizli oyla yapılır.

a. Yönetim kurulu seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir başkan, bir ikinci başkan, bir yazman, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.

b. Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıda başkan bulunmadığı taktirde ikinci başkan o da bulunmadığı taktirde yazman başkanlık eder.

c. Kararlar çoğunlukla alınır.

d. Yönetim kurulu toplantısına özür belirtmeden üst üste 3 kez ve her ne şekilde olursa olsun 6 kez katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar.

Madde 21. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri yada denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, uyruğu ve ev adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Madde 23. Yönetim kurulunun diğer görev ve yetkileri şunlardır;

a. Genel kurulca alınacak kararları uygulamak, derneğin işlemlerini genel kurulun yol göstermesi ve tüzük gereğince yürütmek,

b. Dernek amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere her türlü faaliyette bulunmak,

c. Derneğin çalışma raporunu mali rapor ve bütçesini hazırlayıp, genel kurulun onayına sunmak,

d. Genel kurulun toplantısını sağlama,

e. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki vermek,

Madde 24. İkinci başkan, başkanın bulunmadığı zamanlar onun görevini yapar.

Madde 25.Yazman, derneğin görevleri ile ilgili büro işlerini yapar.

Madde 26. Sayman, derneğin mali belgeleri ve para işlerini düzenler, gelirlerin toplanmasını sağlar.

DENETLEME KURULU

Madde 27. Genel kurulca 2 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçilir.

a. Denetim kurulu yönetim kurulunca tutulan defter ve hesapları inceler ve denetler.

b. Genel kurula yıllık faaliyetler hakkında rapor verir.

c. Dernek işlerinin ana tüzükte belirtilen amaçlara aykırı olarak yürütüldüğünün anlaşılması yada mali bakımdan zorunluluk görülmesi halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DERNEK ŞUBELERİ

Madde 28. “Su Ürünleri Derneği” yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Ancak il, ilçe ve köylerde açılabilecek şubeler, bir yerleşim biriminde birden fazla olamaz.

Şube açmak amacıyla girişimde bulunan en az üç kişi şubenin açılacağı yerin mülki amirine başvuruda  bulunur. Bu başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri, yılı ve meslekleri ile ikametgahı, şube merkez adresinin bildirilmesi gerekir. Ayrıca başvuru yazısına iki nüsha dernek tüzüğü ile dernek merkezinden alınan iki nüsha yetki belgesinin eklenmesi gerekir.

Madde 29. “Su Ürünleri Derneği” ilk şubesinin açılmasıyla “Su Ürünleri Derneği Merkez Örgütü” açılan şube ve açılacak şubeler ise o yerin adının eklenmesiyle “Su Ürünleri Derneği ………. Şube Örgütü” olarak tüzel kişilik ünvanını kullanır.

Madde 30. Şubelerin organları, derneğin organlarına uygun biçimde

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek üye)

c. Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek üye)’den oluşur.

Madde 31. Şube organlarının seçimi, ilki yasal işlemlerin tamamlanmasıyla, izlenen şube genel kurulları ise Merkez Genel Kurulundan en az 15 gün önce yapılarak belirlenir. Şubelerin dernek genel kurulunda temsilinde, şube yönetim kurulu üyeleri ile şube genel kurulunda seçilecek her şube için 10 üye, Merkez Genel Kuruluna Genel Kurul üyesi olarak katılırlar.

Dernek şubeleri, oluşturuldukları yerde, Derneğin madde 2’de belirtilen faaliyetlerde bulunurlar.

DERNEKTE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 32. Derneklerin tutacakları defterler, muhasebe hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmeliğin 5.maddesine göre;

İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler:

-Üye Kayıt Defteri

-Karar Defteri

-İşletme Hesabı Defteri

-Envanter Defteri

 

Bilanço Esasına Tabi Derneklerin İse;

-Üye Kayıt Defteri

-Karar Defteri

-Yevmiye Defteri

-Büyük Defter

-Envanter Defteri, tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

 

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 33. Dernek Genel Kurulu, dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır olması yada Madde 15’de belirtildiği gibi, ikinci toplantıda çoğunluk aramaksızın, toplanan Genel Kurulda katılanların en az üçte ikisinin onayları ile, Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi beş gün içinde yönetim kurulunca mülki amire yazıyla bildirilir.

Madde 34. Su Ürünleri Derneği 2908 sayılı yasanın 50. maddesi hükümleri çerçevesinde, Mahkeme kararı ile feshedilebilir.

TASFİYE

Madde 35. Derneğin feshi halinde tasfiye işlemi 2908 sayılı yasanın 55. maddesi hükümlerine göre yürütülür. Derneğin feshi halinde her türlü para ve mallar Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne kalır.

Madde 36. Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 2908 Sayılı Dernek Yasası ve Medeni Kanun’un hükümleri uygulanır.

 

 

 

Şükrü YILDIRIM

Başkan

Deniz ÇOBAN

II.Başkan

Gizem GÜLSEVER

Sekreter

 

 

Ali ULAŞ

Sayman

Güner GALİPOĞLU

Üye